برداشتن تتو با دستگاه Q سوئیچ

این لیزر با بهره گیری از تکنیک پیشرفته Q-Switch بهترین درمان برای ضایعات پیگمانته (انواع لک ها می باشد).

این لیزر برای پاک کردن و درمان انواع تاتوهای رنگی،خال های تیره مادر زاذی (OTA Nevus)و کک مک Lentigo & Ephelideمناسب است.