بستن
Owls CMS
پزشکی هسته ای

پزشکی هسته ای

لیست خدمات ارائه شده در این مركز

 • اسكن كبد و مجاری صفراوی
 •  اسكن كبد و طحال
 •  اسكن تخلیه معده
 •   اسكن دیورتیكول مكل
 • اسكن RBC برای تشخیص همانژیوم  كبدی و خونریزی دستگاه گوارش
 •  اسكن استخوانهای بدن با رادیوداروی (Whole body bone scan MDP)
 •  اسكن تمام بدن با I131 برای بررسی متاستاز سرطان تیروئید
 •  اسكن تمام بدن با MIBI یا تالیوم برای بررسی فعالیت تومورها
 •   اسكن گالیوم برای بررسی تومورها (هوچگین و لنفوم) التهاب و آبسه ها
 •   اسكن قلب فقط در حال استراحت برای تعیین Viabillity
 •   اسكن قلب با تزریق مجدد و تعیین Viabillity باتالیوم و یا رادیوداروهای مشابه
 •   اسكن قلب به روش Gated Spect جهت بررسی پرفیوژن همراه با اندازهگیری EF رژیونال و گلوبال و بررسی Wall Motion & Wall Thickening
 • اسكن پرفیوژن قلب (MIBI/Thallium) جهت بررسی ایسكمی و اینفاركشن و Viabillity
 •   اسكن تیروئید و بررسی جذب تیروئید با تكنزیوم
 •    اسكن پرفیوژن ریه برای بررسی آمبولی ریوی و Quantitative preoperative evaluation
 •  اسكن كلیه با و بدون كاپتوپریل (برای بررسی فشار خون ناشی از تنگی شریان كلیوی)
 •  اسكن دینامیك كلیه برای بررسی انسداد و فونكسیون كلیه (MAG 3 , DTPA Scan)
 •  اسكن كلیه پیوندی برای بررسی ATN و فونكسیون  كلیه پیوندی و رد پیوند
 •  اسكن استاتیك كلیه (DMSA Scan) برای بررسی بافت كلیه و اسكارهای كلیوی
 •  اسكن برگشت ادراری (DRC Scan) جهت بررسی ریفلاكس مثانه به حالب و كلیه
 •   اسكن مجاری اشكی برای بررسی انسداد مجاری اشكی (Dacryo – Scintigraphy)
 •  اسكن لنفوسینتی گرافی پستان و ملانوم
 •  اسكن غدد بزاقی
 •   اسكن رسپتورهای سوماتواستاتین  Octreotide جهت بررسی تومورهای نورواندوكرین
 •   اسكن پرفیوژن مغز جهت بررسی انواع دمانس تومورهای مغزی و تمپورال اپیلپسی به روش SPECT
 •  انجام آزمایشهای هورمونهای تیروئید T3, T4, T3up, TSH كه هر روز جواب داده میشود.
 • اسكن بیضه
 • درمان پركاری تیروئید با I131
 •  درمان دردهای ناشی از متاستازهای استخوانی با 186 Re-Ethidronate153, Sm-EDTmp  و متاسترون
 •   اسكن تشخیص افتراقی عفونت از التهاب با 99M TC- UBI
 •  تعیین نقاط عفونی و التهابی در بدن با 99MTC- Immunoglobulin G
 •   اسكن تصویربرداری از بافتهای عفونی با UBI و 99mTc-Ciprofluxacin

اجازه بدهیدایده های خود را با ما به اشتراک بگذارید و ما ایده های شما را به واقعیت تبدیل می کنیم.

تماس با ما