اسكن پرفيوژن و فونكسيون كليه (DTPA)

این تست یك روش تشخیصی بسیار مناسب برای بیماریهای كلیه و مجاری ادراری محسوب میشود. با استفاده از این روش میتوان فونكسیون كلیهها، میزان GFR، وضعیت مجاری ادراری، افتراق انسداد مكانیكی از انسداد فیزیولوژیك و اندازه كاركرد نسبی هر كلیه را مورد بررسی قرار داد.