بستن
Owls CMS
اسكن خون رساني ميوكارد (Myocard Perfusion Scan)

اسكن خون رساني ميوكارد (Myocard Perfusion Scan)

این اسكن معمولاً در دو مرحله فعالیت  (تست ورزش یا استرس فارماكولوژیك) و استراحت و با استفاده از رادیوداروهای Thallium-201 و یا 99mTc-MIBI به روش Spect انجام شده و بافت میوكارد نكروتیك یا ایسكمیك و بافت نرمال را در حوزه خونرسانی عروق اصلی قلب مشخص میكند. این روش با تعیین میزان بافت زنده (Viable) قلب میتواند راهنمای بسیار مناسبی جهت Revascularization باشد. این اسكن روشی غیر تهاجمی بوده و در كنار آنژیوگرافی كمك شایانی به تشخیص بیماریهای عروق كرونر میكند.

اجازه بدهیدایده های خود را با ما به اشتراک بگذارید و ما ایده های شما را به واقعیت تبدیل می کنیم.

تماس با ما