مدیریت مرکز سعادت آباد

 

تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد                                                          وجود نازكت آزرده كمند مباد

دانش پزشكی هر روز گامی پیش می نهد و نهفته ای را می یابد. سهم ما گرچه در تولید این دانش ارزشمند اندك است اما توفیق بكارگیری آن را برای خدمت به مردم كشورمان كسب كرده ایم و امیدوارم آینده ای بهتر پیش رو داشته باشیم.

به امید آن روز كه كشور ما با دور اندیشی بزرگان و همت جوانان نقش واقعی خود را در پیشرفت دانش ایفا نماید و به قله ای باز گردد كه روزی بر آن ایستاده است.

 

مدیریت مركز جراحی سعادت آباد

                                                                                                                                       دكتر پرویز محمدی- اردیبهشت 95