MRI در ارتوپدی

M.R.I به عنوان وسیله بررسی قدرتمندی در سیستم استخوانی بکار می رود . شاید بتوان بیان نمود که به همان میزان که رادیولوژی ساده برای بررسی استخوان ها لازم است ، M.R.I برای بررسی مفاصل و نسوج نرم و همچنین مغز استخوان جایگاه ویژه ای دارد . رادیوگرافی ساده معمولاً شکستگی ها را به خوبی نشان می دهند اما برخی شکستگی ها در رادیوگرافی ساده دیده نمی شوند ولی به واسطه تورمی که در اثر شکستگی در مغز استخوان و نسوج نرم ایجاد می شود ، توسط M.R.I به خوبی قابل شناسایی و بررسی هستند .
* امتیازات بزرگ M.R.I در بررسی سیستم استخوانی عبارتند از :
•    نمایش مستقیم مغز استخوان با کیفیت عالی
•    کیفیت بالا در نمایش نسوج نرم مجاور از جمله عضلات و تاندون ها
•    عکسبرداری در چند جهت بدون جابجا کردن بیمار