اسكن پرفيوژن ريه

با رادیوداروی 99mTc-MAA انجام شده و روش غیر تهاجمی، دقیق و ارزان برای تشخیص آمبولی ریه میباشد. در ضمن نتایج اسكن با نتایج اسكن تهویه ریه (ونتیلاسیون) مقایسه میگردد. كاربرد دیگر این اسكن در تعیین درصد پرفیوژن نواحی مختلف ریه قبل از انجام جراحی ریه میباشد.