اسكن بررسي كبد و مجاري صفراوي

با استفاده  از مواد ایمونودی استیك اسید كه رفتاری مشابه بیلیروبین دارند،كاركرد سلولهای كبدی و مجاری صفراوی مورد بررسی قرار میگیرد. حساسیت ویژگی آن برای تشخیص كوله سیستیت حاد نزدیك به صددرصد بوده و در بررسی بیماران پس از جراحی كیسه صفرا بسیار كمك كننده است. همچنین از این اسكن برای بررسی آترزی مجاری صفراوی بویژه در نوزدان استفاده میشود.