بیمه های طرف قرارداد

 

 بیمه نام بیمهسرپاییبستریتوضیحات
16نیروهای مسلح×  
 تأمین اجتماعی×  
3خدمات درمانی ایرانیان-سلامت همگانی
خدمات درمانی کارکنان
خدمات درمانی سایر اقشار
×  
17بانک تجارت×× 
23بانک سپه×× 

18
بانک صادرات×× 
6بانک کشاورزی×× 
20بانک مرکزی×× 
22بانک ملت×× 
5مخابرات×× 
7شهرداری×× 

8
پارسیان×× 
9پارسیان×× 

24
دانا×× 
19سینا×× 
2کمک رسان SOS×× 
12آتیه ساران حافظ×× 
14کوثر×× 
15آسیا×× 
21ایران تکمیلی (کوپن)
ایران (کارکنان)
ایران (بنادر و کشتیرانی)
ایران (وزارت نیرو)
××