تعيين نقاط عفوني و التهابي در بدن انسان

با رادیوداروی Technetium [99mTc-]-Human Immunoglobulin G