بستن
Owls CMS
تعيين نقاط عفوني و التهابي در بدن انسان

تعيين نقاط عفوني و التهابي در بدن انسان

با رادیوداروی Technetium [99mTc-]-Human Immunoglobulin G

اجازه بدهیدایده های خود را با ما به اشتراک بگذارید و ما ایده های شما را به واقعیت تبدیل می کنیم.

تماس با ما