اسكن كورتيكال كليه با DMSI

این اسكن بهترین روش برای بررسی وضعیت كاركرد پارانشیمال كلیه میباشد. در تشخیص پیلونفریت و افتراق از عفونتهای ادراری تحتانی (بویژه در اطفال)، بررسی اسكارهای كورتكس كلیه و نیز در بررسی احتمال آژنزی كلیه كاربرد دارد. كاركرد نسبی هر كلیه Differential Renal Function با این اسكن نیز قابل تعیین میباشد. برای كاستن از پرتودهی به كلیهها طی رادیوتراپی، میتوان در ابتدا حدود كلیه را با این اسكن مشخص نمود.