CT scan چگونه انجام می شود

تكنولوژیست به روی تخت سی تی به بیمار پوزیشن می دهد و برای ثابت كردن پوزیشن بیمار، ممكن است از بالش استفاده كند. تخت به كندی در درون دستگاه سی تی حركت می كند. بستگی به منطقه ای از بدن  بیمار که  آزمایش می شود، افزایش حركت ممكن است آن قدر كم باشد كه بیمار آن را احساس نكند و یا آن قدر زیاد باشد كه بیمار متوجه این حركت شود، آزمون سی تی اغلب به استفاده از مواد كنتراست نیاز دارد. تا این كه وضوح بافت مشخص  یا رگ های خونی افزایش یابد.
ماده كنتراست ممكن است از طریق خوراكی یا تزریق مستقیم به درون سیاهرگ ها و یا به صورت تنقیه به بدن وارد شود كه بستگی به منطقه ای دارد كه بیمار آزمایش می شود. رادیولوژیست یا تكنولوژیست ممكن است از بیمار در مورد آلرژی ها و به خصوص حساسیت به داروی خاص سئوال كند و یا بیماری هایی مانند دیابت، آسم، بیماری های قلبی، مشكلات كلیوی یا تیروئید كه در هر كدام از این حالات ممكن است خطر واكنش به مواد كنتراست و یا مشكلات دیگری كه منجر به خارج ساختن ماده كنتراست از بدن بیمار می شود وجود داشته باشد.
آزمون CT معمولاً حدود 5 تا 30 دقیقه طول می كشد. هنگامی كه آزمون انجام می شود بیمار باید منتظر بماند، تا تصاویر آماده شده و  مشخص شود آیا به تصاویر بیشتری نیاز هست یا نه. سی تی در تشخیص و درمان بیماری های عروقی كه ممكن است باعث سكته، نارسایی كلیه و یا حتی مرگ شود نقش بسیار مهمی را ایفا می كند.