بستن
Owls CMS
سی تی اسکن

سی تی اسکن

لیست خدمات ارائه شده در این مركز

 • اسكن كبد و مجاری صفراوی
 • اسكن كبد و طحال
 • اسكن تخلیه معده
 • اسكن دیورتیكول مكل
 • اسكن RBC برای تشخیص همانژیوم  كبدی و خونریزیدستگاه گوارش
 • اسكن استخوانهای بدن با رادیوداروی (Whole body bone scan) MDP
 • اسكن تمام بدن با DMSA(V) برای بررسی متاستازسرطان مدولاری تیروئید
 • اسكن تمام بدن با MIBI یا تالیوم برای بررسی فعالیتتومورها
 • اسکن تمام بدن با Ga67 ،بررسی عفونت و التهاب ها و بررسی متاستاز
 • اسكن قلب فقط در حال استراحت برای تعیین Viability
 • اسكن قلب با تزریق مجدد و تعیین Viability باتالیوم ویا رادیوداروهای مشابه
 • اسكن قلب به روش Gated Spect جهت بررسی پرفیوژنهمراه با اندازهگیری EF رژیونال و گلوبال و بررسیWall Motion & Wall Thickening
 • اسكن پرفیوژن قلب (MIBI/Thallium) جهت بررسیایسكمی و اینفاركشن و Viability
 • اسكن تیروئید و بررسی جذب تیروئید با تكنزیوم(بررسیتیروییدیت)
 • اسکن پاراتیروئید جهت بررسی آدنوم و هایپر پلازی پاراتیروئید
 • اسكن پرفیوژن ریه برای بررسی آمبولی ریوی وQuantitative preoperative evaluation
 • اسكن كلیه با و بدون كاپتوپریل (برای بررسی فشار خونناشی از تنگی شریان كلیوی)
 • اسكن دینامیك كلیه برای بررسی انسداد و فونكسیونكلیه (MAG 3, DTPA Scan)
 • اسكن كلیه پیوندی برای بررسی ATN و فونكسیون  كلیهپیوندی و رد پیوند
 • اسكن استاتیك كلیه (DMSA Scan) برای بررسی بافتكلیه و اسكارهای كلیوی
 • اسكن برگشت ادراری (DRC Scan) جهت بررسیریفلاكس مثانه به حالب و كلیه
 • اسكن مجاری اشكی برای بررسی انسداد مجاری اشكی(Dacryo – Scintigraphy)
 • اسكن لنفوسینتی گرافی پستان و ملانوم
 • اسكن غدد بزاقی
 • اسكن رسپتورهای سوماتواستاتین  Octreotide جهتبررسی تومورهای نورواندوكرین
 • اسكن پرفیوژن مغز جهت بررسی انواع دمانستومورهای مغزی و تمپورال اپیلپسی به روش SPECT
 • درمان پركاری تیروئید با I131 تا 30 mCi
 • درمان دردهای ناشی از متاستازهای استخوانی باRe186-Ethidronateا, 153Sm،EDTmp و متاسترون
 • اسكن تشخیص افتراقی عفونت از التهاب با 99m TC- UBI(زخم های دیابتیک و پروتزها)
 • تعیین نقاط عفونی و التهابی در بدن با 99MTC- Immunoglobulin G
 • اسكن تصویربرداری از بافتهای عفونی با 99mTc-Ciprofluxacin
 • شرح فعالیتهای ارائه شده:
 • اسكن خون رسانی میوكارد (Myocard Perfusion Scan)
 • این اسكن معمولاً در دو مرحله فعالیت  (تست ورزش یا استرس فارماكولوژیك) و استراحت و با استفاده از رادیوداروهای Thallium-201 و یا 99mTc-MIBI به روش Spect انجام شده و بافت میوكارد نكروتیك یا ایسكمیك و بافت نرمال را در حوزه خونرسانی عروق اصلی قلب مشخص میكند. این روش با تعیین میزان بافت زنده (Viable) قلب میتواند راهنمای بسیار مناسبی جهت Revascularization باشد. این اسكن روشی غیر تهاجمی بوده و در كنار آنژیوگرافی كمك شایانی به تشخیص بیماریهای عروق كرونر میكند.
 • اسكن استخوان از تمام بدن (Whole body bone scan)
 • این اسكن با رادیوداروی 99mTc-MDP انجام شده و بررسی سریع، آسان، دقیق و ارزان، از تمامی استخوانهای بدن را ممكن میسازد. اسكن استخوان تریفازیك روشی بسیار مناسب برای افتراق عفونت استخوان (استئومیلت) از عفونت بافت نرم (سلولیت) است. اسكن استخوان در تشخیص ضایعات خوش خیم نظیر  بیماریهای عروقی و متابولیك استخوان و صدمات ورزشی و نیز  بررسی متاستازهای استخوانی كاربرد دارد.
 • اسكن پاراتیروئید
 • روش عالی برای بررسی علت پركاری پاراتیروئید بویژه در تشخیص آدنوم پاراتیروئید میباشد و نقش مهمی در تعیین محل ضایعه قبل از جراحی ایفا مینماید. رادیوداروی رایج 99mTc-MIBI میباشد.
 • درمان بیماریهای تیروئید با ید رادیواكتیو
 • كاربرد این روش بیشتر در درمان پركاری تیروئید و با استفاده از رادیوداروی ید 131 میباشد. این روش همچنین در درمان متاستاز و بررسی باقیمانده بافت پس از جراحی كانسر تیروئید بكار گرفته میشود.
 • اسكن بیضه
 • كاربرد این اسكن در تشخیص تورشن و نیز بررسی بیماریهایی نظیر اپیدیدیمواركیت، آبسه و تومور بیضه و ... میباشد.
 • اسكن تیروئید
 • این اسكن با تكنسیوم پرتكنتات انجام میشود و روشی عالی برای تصویر برداری بافت كاركردی تیروئید است. در بررسی انواع گواتر، بررسی و تشخیص وضعیت كاركرد ندولهای تیروئید كاربرد دارد.
 • اسكن پرفیوژن و فونكسیون كلیه (DTPA)
 • این تست یك روش تشخیصی بسیار مناسب برای بیماریهای كلیه و مجاری ادراری محسوب میشود. با استفاده از این روش میتوان فونكسیون كلیهها، میزان GFR، وضعیت مجاری ادراری، افتراق انسداد مكانیكی از انسداد فیزیولوژیك و اندازه كاركرد نسبی هر كلیه را مورد بررسی قرار داد.
 • اسكن كورتیكال كلیه با DMSA
 • این اسكن بهترین روش برای بررسی وضعیت كاركرد پارانشیمال كلیه میباشد. در تشخیص پیلونفریت و افتراق از عفونتهای ادراری تحتانی (بویژه در اطفال)، بررسی اسكارهای كورتكس كلیه و نیز در بررسی احتمال آژنزی كلیه كاربرد دارد. كاركرد نسبی هر كلیه Differential Renal Function با این اسكن نیز قابل تعیین میباشد. برای كاستن از پرتودهی به كلیهها طی رادیوتراپی، میتوان در ابتدا حدود كلیه را با این اسكن مشخص نمود.
 • اسكن كلیه (DTPA) با كاپتوپریل
 • كاربرد این اسكن در تشخیص تنگی شریان كلیوی در حضور فشار خون بالا میباشد. با مقایسه اسكنها در دو مرحله با و بدون كاپتوپریل میتوان تنگی شریان كلیوی با اهمیت همودینامیك را تشیخص داد.
 • اسكن بررسی برگشت ادرار (Isotopic VCUG یا DRNC)
 • روشی حساس، دقیق و دینامیك با حداقل پرتودهی به بیمار (در مقایسه به روش رادیولوژیك) جهت بررسی وجود و شدت ریفلاكس مثانه به حالب میباشد.
 • اسكن مجاری اشكی
 • این اسكن وجود و محل انسداد در مجاری اشكی را نشان داده و در افتراق انسداد مكانیكی مجاری اشكی از سایر علل اشك ریزش بسیار كمك كننده میباشد.
 • اسكن پرفیوژن ریه
 • با رادیوداروی 99mTc-MAA انجام شده و روش غیر تهاجمی، دقیق و ارزان برای تشخیص آمبولی ریه میباشد. در ضمن نتایج اسكن با نتایج اسكن تهویه ریه (ونتیلاسیون) مقایسه میگردد. كاربرد دیگر این اسكن در تعیین درصد پرفیوژن نواحی مختلف ریه قبل از انجام جراحی ریه میباشد.
 • اسكن بررسی كبد و مجاری صفراوی
 • با استفاده  از مواد ایمونودی استیك اسید كه رفتاری مشابه بیلیروبین دارند،كاركرد سلولهای كبدی و مجاری صفراوی مورد بررسی قرار میگیرد. حساسیت ویژگی آن برای تشخیص كوله سیستیت حاد نزدیك به صددرصد بوده و در بررسی بیماران پس از جراحی كیسه صفرا بسیار كمك كننده است. همچنین از این اسكن برای بررسی آترزی مجاری صفراوی بویژه در نوزدان استفاده میشود.
 • اسكن كبد و طحال
 • با استفاده از RBC نشاندار شده با تكنسیم جهت بررسی همانژیوم و یا 99mTc-Sulfurcolloid جهت بیماریهای پارانشیمال كبد و نیز بررسی ضایعات فضاگیر كبد (نظیر متاستازها) كاربرد دارد.
 • اسكن RBC نشاندار
 • این اسكن برای بررسی خونریزیهای فعال گوارشی و نیز تشخیص همانژیوم كبدی و افتراق آن، سایر تودههای كبدی به كار میرود.
 • اسكن گالیوم
 • جهت بررسی بدخیمیها (لنفوما)، ارزیابی پاسخ به درمان بعد از شیمیدرمانی و همچنین عفونتها به خصوص تشخیص علت تب با علت ناشناخته (FUO) كاربرد دارد.
 • اسكن Octreotide
 • جهت بررسی تومورهای نوراندوكرین به كار میرود.
 • اسكن پرفیوژن مغز
 • روش مناسب برای بررسی خونرسانی نواحی مختلف مغز بوده و به طریقه SPECT انجام میشد. در تشخیص بیماریهایی نظیر انواع دمانس، تشنج و بررسی خونرسانی مغز در حضور اختلالات روانی كاربرد دارد.
 • تشخیص افتراقی عفونت از التهاب: با رادیوداروی 99mTc-UBI
 • تصویربرداری از بافتهای عفونی: با رادیوداروی99mTc-Ciprofluxacin
 • تعیین نقاط عفونی و التهابی در بدن انسان: با رادیوداروی Technetium [99mTc-]-Human Immunoglobulin G
 • تشخیص تومورهای نوروآندوكرین: با رادیوداروی 99mTc- Tyr-Octreotide
 • تشخیص تومورهای سینه و پروستات: با رادیوداروی99mTc-Bombesin
 • درمان با I131: در پركاریهای تیروئید
 • درمان پالیتیو با Sm153,  , در تسكین دردهای استخوانی بیماران متاستاسیك
 • همه چیز درباره ویروس کرونا COVID-19جهت اطلاعات بیشتر درباره این ویروس می توانید از بخش اخبار و مقالات مرکز استفاده نمایید.

  اینجا بیشتر بخوانید