مدیریت پزشکان

پزشکان

دكتر داريوش افتخارپور


- متخصص راديولوژي

- داري بورد تخصصي CT -MRI