مدیریت پزشکان

پزشکان

دكتر حمید رضا حقيقت خواه


متخصص راديولوژي

عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي

استاد و مدرس دانشگاه

دبير علمي انجمن راديولوژيست هاي ايران

عضو هيئت علمي بيمارستان شهدا تجريش