مدیریت اخبار

1 برچسب خبری مرتبط بهارتباط چاقی در کودکان و مصرف آنتی بیوتیک

بر اساس آمارنامه دارویی سال ۹۴ ایران که سازمان غذا و دارو منتشر کرده قرص آ.اس.آ با تقریبا یک میلیارد و سیصد و سی میلیون عدد بالاترین میزان فروش را در بازار دارویی ایران کسب کرده است که ارزش آن حدود ۵۹۰ میلیارد ریال است. ادامه خبر