بیمار محترم دستورات داروئی و رژیم غذایی زیر را رعایت فرمائید
1 – شیو کردن موهای سینه و حمام کردن صبح روز تست.
2 – قطع داروها از 24ساعت قبل و تعویض داروهای فشار خون طبق نظر پزشک از سه روزقبل.
به عنوان مثال داروهای فشار خون غیر مجاز : آتنونول – آمیلودپین- دیلتیازیم – نتیروکانتین-ایزو سورباید و...
داروهای فشار خون مجاز:متیل دوپا – کاپتوپریل- آناپریل یا لوزار
دیورتیکها شامل :فوروزماید- تریامترین- هیدروکلرونیازین
3 – پوشیدن لباس جلو باز راحتی کوتاه جهت خانمها و شلوار گرم جهت آقایان.
4 –آبمیوه و آب نبات از 1 الی 2 ساعت قبل وغذای جامد از 2 ساعت قبل مصرف نشود.
5- حتماً بیمار همراه داشته باشد.
6 – اگر همزمان بیماری دیگری غیر از بیماری قلبی دارد ذکر کند.
7 – آیا سابقه ایست قلبی و آریتمی دارد؟
8 – از یکساعت قبل از تست ورزش سیگار نکشید.